Trykfordeling

Bundfældningstank med separat pumpebrønd.

I mange tilfælde kan udformning af nedsivningsanlæg efter gravitationsprincippet ikke anvendes, da forholdene på stedet ikke tillader almindelig gravitation. Det kan være tilfældet, når f.eks. grundvandsstanden er for høj, og vandet skal pumpes til et højere niveau.

I en række kommuner foretrækkes nedsivning med trykfordeling, da man her er sikret en jævn fordeling af spildevandet gennem udpumpning i tryksiverørene. Pumpebrønden fungerer i dette tilfælde som buffertank og vil typisk tømmes flere gang pr. dag.

Generelt
Installation af nedsivningsanlæg skal udføres af en autoriseret kloakmester. Ved tryknedsivning skal pumpen tilsluttes af en autoriseret elektriker. Dette sikrer, at respektive lovkrav overholdes, og at installationen foretages med den fornødne ekspertise. Installationen skal godkendes af de lokale myndigheder.